Billetter Metal Speedway League:

 

Ved forsalg: ticketmaster.dk

http://www.ticketmaster.dk/feature/speedway/?camefrom=sspot_speedway_league_2016

Voksen: kr. 110,- (inkl. gebyr)

Børn 0-15 år: Gratis adgang.

Handicaphjælper: Gratis adgang.

 

Ved indgangen:

Voksen: kr. 125,- (inkl. gebyr)

Børn 0-15 år: Gratis adgang.

Handicaphjælper: Gratis adgang. 

 

Portene åbnes 2 timer før matchstart. 

Match Magasin 20,- kr i løssalg.

 

ORDENSREGLER OG AFLYSNINGS INFORMATION

 

§1 - Udsættelse eller aflysning af arrangement og Force majeure.

Ved udsættelse af et arrangement der endnu ikke er påbegyndt kan billetter bruges til den nye dato, der ydes ingen refusion på billetten eller andre omkostninger der måtte have været ved at deltage i arrangementet, såsom rejseudgifter eller overnatninger. Ved strejke, lockout, oversvømmelse, brand, epidemi, krig, revolution, civil opstandelse eller andre faktorer der er uden for arrangørens kontrol, ydes der ingen tefusion på billetter eller andre omkostninger der måtte have været ved at deltage i arrangementet, såsom rejseudgifter eller overnatninger. Der vil kun vær tale om at gennemføre arrangememtet på en ny dato hvis muligt.

 

§2 - Aflysning af et løbsarrangement.

I tilfælde af et arrangement er påbegyndt, men bliver aflyst fordi det ikke kan gennemføres pga. vejr/babeforhold, uheld eller lign. gølder følgende: Såfremt det er et nationalt-, internationalt- eller VM stævne og man ikke har afviklet mindst 50% af de programmerede heats, gælder billetten til den nye løbsdato, men under ingen omstændigheder, vil billetten blive refunderet, ej heller andre udgifter der er afholdt ved deltagelse i arrangementet, såsom rejseudgifter eller overnatninger. Den nye løbsdato vil forsøges lagt dagen efter eller senest indenfor 14 dage.

 

§3 - Aflysning af et løbsarrangement, med den nye løbsdato efter aflysning.

I tilfælde af et arrangement med den ny løbsdato bliver aflyst igen fordi det ikke kan gennemføres pga. vejr/baneforhold, uheld eller lign. gælder følgende: Der ydes ingen refution på billetter eller andre omkostninger der måtte have været ved at deltage i arrangementet, såsom rejseudgifter eller overnatninger.

 

§4 - Det vil til enhver tid være billetten, der er dokumentation som adgangstegn til nyt løb. Det er billetindehaverens ansvar at opbevare billetten forsvarligt.

 

§5 - MAD OG DRIKKE MÅ IKKE MEDBRINGES på Granly Speedway Arena, – Granly Speedway Arena er hash-, narko- og våbenfrit område. Alle mad- og drikkevarer konfiskeres ved indgangen. Flasker og dåser må ikke medbringes. Hunde har ikke adgang til pladsen. Opsætning af telte og pavilloner er ikke tilladt. Overtrædelse af ovenstående regler, samt truende og voldelig adfærd medfører bortvisning. 

 

 

§1 - Postponement or cancellation of the event and force majeure.

Upon exposure of an event that has not yet started tickets can be used for the new date no refund on the ticket or other costs that may have been about to participate in the event, such as travel expenses or nights. At the strike, lockout, flood, fire, epidemic, war, revolution, civil resurrection or other factors that are beyond the operator's control, no refund on tickets or other expenses that may have been about to participate in the event, sutch as travel expenses or nights. There will be only implement the arrangement on a new date if possible.

 

§2 - Cancellation of a race meeting.

In case of an event has begun, but is canceled because it can not be completed due. Wether/track conditions, accident or the like. The following applies: If it is a natinal, International- or World Cup event and nor have executed at least 50% of the programmed heats, the ticket for the new expiration date, but in no case will the ticket be refundded, nor other expenses incurred by participating in the event, such as travel expenses or nights. The new expiration date will attempt to put the day after or at latest within 14 days.

 

§3 - Cancellation of a race meeting, the new race date by cancellation.

In case of an event with the new expiration date is canceled again because it can not be completed due. Wether/track conditions, accident or like. The following applies: There will be no refunds on tickets or orher expenses that may have been about to participate in the event, such as travel expenses or nights.

 

§4 - It will always be the ticket, there is evidence that access cards for the ney event, The ticket holder's responsibility to keep the ticket safe.

 

§5 - FOOD AND DRINK ARE NOT ALLOWED ON Granly Speedway Arena, - Granly Speedway Arena are cannabis, drug and weapon free area. All food and beverages are confiscated at the entrance. Bottles and cans are not allowed. Dogs do not have access to the square. Setting up tents and pavilions are not permitted. Violation of the above rules, as well as threatening and violent behavior results in expulsion.